Algemene Voorwaarden Personal Dressmaker


Artikel 1. Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die geleverd worden door Personal Dressmaker. Kvk nr. 66857481, gevestigd te ’s Gravenhage.

Artikel 2. Afwijkende voorwaarden
Mocht er sprake zijn van afwijkende voorwaarden dan zullen deze schriftelijk bevestigd worden.

Artikel 3. Koopcontract
Door akkoord te gaan met de voorgestelde prijzen en gaat u tegelijkertijd akkoord met de algemene voorwaarden en de gemaakte afspraken en de betalingsvoorwaarden.

Voor vermaking gelden mondelinge afspraken.

Artikel 4. Offertes
Offertes hebben een geldigheidsduur van 3 weken. Dit is vanaf de data vermeld in de offerte via email of Whatsapp.

 

Artikel 5. Betaling
1. Nadat er akkoord is gegaan met de offerte dient 50% van het aankoopbedrag voldaan te worden. 

2. Het resterende deel dient u te voldoen voor oplevering van het artikel (dit geldt niet voor het eventuele proefmodel).
3. Mocht de consument na deze termijn niet voldoen aan deze verplichting, dan zal ondernemer maximaal 2 keer een herinnering sturen. 
4. Is er na de herinneringen niet betaald of zijn er geen betaling afspraken gemaakt, dan zal een incasso bureau worden ingeschakeld. De kosten hiervoor komen volledig voor rekening van de consument. 
5. Totdat het volledige aankoopbedrag voldaan is blijft het artikel eigendom van Personal Dressmaker. 
6. Het artikel zal niet mee naar huis gegeven worden zolang niet aan de betalingsvoorwaarden wordt voldaan. 
7. Betalingen kunnen niet worden teruggevorderd.

8. Retour 
Het artikel kan onder geen omstandigheden geannuleerd worden. Er is altijd sprake van afname. Dit omdat het artikel speciaal vervaardigd wordt voor de klant. Annulering van een huwelijk of overlijden vormen geen hier uitzondering op. Als de klant de opdracht annuleert dan is ze haar betaling kwijt en wordt het besproken product niet meer geleverd. Ze kan daarmee geen aanspraak doen op stoffen of andere materialen. Tenzij afgekocht, blijven patronen in eigendom van Personal Dressmaker.

 

Artikel 6. Prijzen
1.De prijzen zijn inclusief btw.
2.Bij de totaalprijs is geen vermelding gemaakt van eventuele vermaak kosten. Aanpassingen worden gedaan a.d.h. de besprekingen tijdens de doorpas. Vermaakkosten worden extra in rekening gebracht wanneer er sprake is van een niet gemelde zwangerschap, bij toename/afname van gewicht. en bij niet in het contract opgenomen wensen of artikelen.
 

Artikel 7. Klachten
Mochten er ondanks alle goede zorgen klachten zijn of niet alles naar wens verlopen zijn dan zullen we de klacht bespreken en naar een oplossing zoeken zover dit binnen onze mogelijkheden ligt.
 

Artikel 8. Wijzigingen
Personal Dressmaker heeft het recht om de voorwaarden te wijzigen. Bij akkoord gaan offerte of gemaakte aanbetaling, dan gelden de op dat moment geldende voorwaarden.

 

Artikel 9. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. 
2. In het bijzonder geldt als overmacht voor zover het niet onder het in lid 1 vermelde valt de volgende omstandigheden: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers. Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van de levering met de duur van overmacht te verlengen of de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding. Uiteraard doen we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om de situatie goed op te lossen.